SÚČASNOSŤ NAŠEJ DSS A ŠTART DO BUDÚCNA…

Domov sociálnych služieb je rozpočtová organizácia, jeho zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. PSK garantuje a kontroluje činnosť DSS a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. Výsledkami hospodárenia je napojený na jeho rozpočet. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

Komplex domova sociálnych služieb tvoria 4 pavilóny, súčasťou ktorých je rozľahlý dvor a záhrada. Poskytujú priestor pre rôzne športové a voľnočasové aktivity, napríklad na loptové hry. V exteriéri nájdete aj zónu určenú na spoločenské posedenie, altánok slúžiaci na oddych a lavičky. Novinkou je miniamfiteáter. K dispozícii máme aj telocvičňu vybavenú príslušným zariadením. V budúcnosti plánujeme ďalšiu inováciu a renováciu. Čo všetko máme na mysli, zatiaľ neprezradíme. Naše nové plány sú v tomto momente zahalené rúškom prekvapenia. Veríme, že naplníme vaše očakávania a tieto pozitívne zmeny, ktoré budú postupne pribúdať, potešia nielen vaše oči, ale zahrejú i srdcia všetkých návštevníkov.

SME TU PRE SVOJICH PRIJÍMATEĽOV

DSS poskytuje občanom sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku. Podľa § 38 zákona o sociálnych službách v ňom poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3. Ide o pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť,ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba. V zariadení tiež zabezpečujú pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a utvárajú podmienky na vzdelávanie (či aj úschovu cenných vecí).

DSS JE URČENÉ TÝM, KTORÍ SÚ ODKÁZANÍ NA POMOC INÝCH

Domov sociálnych služieb je kombinované zariadenie, a to domov sociálnych služieb, v ktorom sa sociálna služba poskytuje dieťaťu a domov sociálnych služieb, v ktorom sa sociálna služba poskytuje plnoletej fyzickej osobe, preto aj veková skladba je rôznorodá. Poskytujeme v ňom sociálne služby prijímateľom od narodenia bez vekového obmedzenia pobytovou (celoročná a týždenná) a ambulantnou formou. Sú nimi občania so zdravotným postihnutím, ktorými sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo v kombinácii. Priemerná dĺžka ich pobytu v zariadení je 13 rokov. Z hľadiska mobility sociálnu službu poskytujeme imobilným, ťažko mobilným a mobilným prijímateľom. Máme prijímateľov, ktorí sú pozbavení spôsobilosťou na právne úkony v celom rozsahu, prijímateľov s obmedzením spôsobilosti na právne úkony a prijímateľov spôsobilých na právne úkony. Z hľadiska klasifikácie mentálneho postihnutia máme v DSS prijímateľov s ľahkým mentálnym postihnutím, so stredne ťažkým mentálnym postihnutím, s ťažkým mentálnym postihnutím a s hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Prijímateľov s iným mentálnym postihnutím a nešpecifikovaným mentálnym postihnutím neevidujeme. Každý z nich je pre nás výnimočný a vítaný…

VYTVÁRAME TEPLO DOMOVA I POCIT BEZPEČIA

Cieľom pracovníkov je dennodenne rozvíjať osobnosť svojich prijímateľov v súlade s ich fyzickými a rozumovými možnosťami, zabezpečiť im harmonický domov v adekvátnych podmienkach bežného života, kde bude súčasne rešpektovaná ich individualita, nezávislosť a osobná dôstojnosť. Na základe našich skúseností s touto prácou sme sa utvrdili v tom, že každý prijímateľ má svoje tempo napredovania a hranicu možností, ktoré nikdy nie sú celkom zrejmé. Len ďalší vývoj prijímateľa naznačí, či nastal ten správny čas na osvojenie nových vedomostí, zručností a návykov a v akom rozsahu.

Nezabúdajme, že naši prijímatelia nie sú sami. DSS je pre nich DOMOVOM, kde majú RODINU. Majú nás - priateľov, kolegov, známych a podporovateľov. Buďme tu vždy jeden pre druhého, pretože len spolu dokážeme veci zlepšovať, vykročme teda vpred s elánom. Spoločnými silami spravme lepší a krajší a svet. Pretože v jednote je sila…

„Všetci sme anjeli s jedným krídlom... Ak chceme lietať, musíme sa objať.“ (Luciano De Crescenzo)