Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Poskytovanie informácií

Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení.  Ďalšie dokumenty a tlačivá sú na webovej stránke sociálneho odboru PSK alebo TU.

Cena služby za užívateľa je podľa Všeobecného záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 21/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

 Smernica na zabezpečenie uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v Domove sociálnych služieb Giraltovce.doc

Sadzobník.doc

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. .doc
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL