Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Transformácia sociálnych služieb – cesta zlepšovania kvality života ľudí v zariadeniach sociálnych služieb“, Giraltovce, 11. – 12.3.2015 

          Dom kultúry v Giraltovciach bol v dňoch 11. a 12. marca 2015 miestom konania medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Transformácia sociálnych služieb – cesta zlepšovania kvality života ľudí v zariadeniach sociálnych služieb“. Záštitu nad konferenciou prevzal primátor mesta Giraltovce Mgr. Ján Rubis.  Osobnú podporu konferencii vyjadril prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. - zriaďovateľ Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce, n. o., sv. Alžbety v Bratislave. Organizátorom konferencie bola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, n. o., sv. Alžbety v Bratislave, spoluorganizátormi Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, mesto Giraltovce, Prešovský samosprávny kraj – odbor sociálny a Domov sociálnych služieb v Giraltovciach.
          Cieľom konferencie bolo prispieť k zvýšeniu informovanosti, pripravenosti a zavedenia jednotlivých postupov pri aplikácii zmien smerujúcich k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb, zvýšiť dôraz na individuálnu prácu s prijímateľom sociálnej služby, maximálne ich začleniť do bežného života, sprostredkovať informácie a výmenu skúsenosti v oblasti inovácií v sociálnych službách.

          Neutíchajúci záujem o túto konferenciu, ktorej hlavnou témou bola problematika  transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb, svojou účasťou potvrdilo vyše 140 účastníkov a účastníčok zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.

          Program konferencie pozostával z tematických okruhov:
domov sociálnych služieb ako objekt transformácie, deinštitucionalizácia sociálnych služieb, vklad miest a obcí – efektívne komunitné služby, vzdelávanie a osveta – nevyhnutná podmienka transformácie, nové postavenie zdravotníkov v transformačnom procese a individuálny plán ako nástroj aktívnej spolupráce. Jednotlivé okruhy združovali obsahovo príbuzné prednášky a po ukončení  príspevkov bol vyčlenený priestor na krátku diskusiu.
          V prvý deň privítal účastníkov konferencie kvestor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Prešove Ing. Jozef Chovanec, PhD. a hostí privítal Doc. Ing. Štefan Bugri, PhD., MPH – riaditeľ Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove.

          Značne hodnotným a prínosným obohatením bolo vystúpenie prof. JUDr. Vojtecha Tkáča, CSc., ktorý vo svojom príspevku poukázal na význam sociálnej práce, jej etablovanie, uplatnenie v praxi ako aj legislatívne vymedzenie v rámci Slovenska. Doc. Ing. Emília Pribišová, PhD. vo svojom príspevku priblížila zriaďovanie sociálnych služieb s poukázaním na  ich financovanie. Ing. Jozef Chovanec, PhD. a Mgr. Tatiana Billá, PhD. v príspevku charakterizovali transformačný proces ako cestu k skvalitneniu života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. Pri rôznorodej tematike bola možnosť si vypočuť názory približne dvadsiatich piatich prezentujúcich.

          Časť zúčastnených sa presunula do priestorov hotela ALFA, kde pokračovanie nadobudlo formu spoločenského večera s kultúrnym programom. Práve tam boli prediskutované všetky nevypovedané otázky a spoločnými silami boli hľadané odpovede.

          Nasledujúci deň konferencie začínal návštevou Domova sociálnych služieb v Giraltovciach. Na chvíľu sa dvere zariadenia otvorili a bola možnosť si pozrieť život prijímateľov sociálnej služby. Vystúpenia účastníkov a účastníčok sa konali opäť v sále Domu kultúry a odzneli príspevky najmä hostí z Poľska a Českej republiky.

          Na záver kvestor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ing. Jozef Chovanec, PhD., poďakoval za účasť a vyjadril dôveru v ďalšie budúce stretnutia. Prínosom podujatia bolo rozšírenie povedomia o aktuálnych témach, a v neposlednom rade podpora a rozvoj kontaktov medzi jednotlivými zariadeniami sociálnych služieb nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja  a rozmanitými inštitúciami. Výstupom organizačného úsilia bolo vzájomné obohatenie a publikovanie recenzovaného zborníka príspevkov.

            Pevne veríme, že táto konferencia bude mať svoje pokračovanie aj do budúcna a prispeje k skvalitneniu práce v oblasti poskytovania sociálnych služieb. (zju)


<< Všetky kategóie
DSC_4479.JPG
DSC_4479.JPG
DSC_4489.JPG
DSC_4489.JPG
DSC_4498.JPG
DSC_4498.JPG
DSC_4500.JPG
DSC_4500.JPG
DSC_4505.JPG
DSC_4505.JPG
DSC_4509.JPG
DSC_4509.JPG
DSC_4513.JPG
DSC_4513.JPG
DSC_4518.JPG
DSC_4518.JPG
57 spolu položiek 1  2  3  4  5  ...  8 
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL