Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Transformácia sociálnych služieb – cesta zlepšovania kvality života ľudí v zariadeniach sociálnych služieb“, Giraltovce, 11. – 12.3.2015 

          Dom kultúry v Giraltovciach bol v dňoch 11. a 12. marca 2015 miestom konania medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Transformácia sociálnych služieb – cesta zlepšovania kvality života ľudí v zariadeniach sociálnych služieb“. Záštitu nad konferenciou prevzal primátor mesta Giraltovce Mgr. Ján Rubis.  Osobnú podporu konferencii vyjadril prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. - zriaďovateľ Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce, n. o., sv. Alžbety v Bratislave. Organizátorom konferencie bola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, n. o., sv. Alžbety v Bratislave, spoluorganizátormi Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, mesto Giraltovce, Prešovský samosprávny kraj – odbor sociálny a Domov sociálnych služieb v Giraltovciach.
          Cieľom konferencie bolo prispieť k zvýšeniu informovanosti, pripravenosti a zavedenia jednotlivých postupov pri aplikácii zmien smerujúcich k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb, zvýšiť dôraz na individuálnu prácu s prijímateľom sociálnej služby, maximálne ich začleniť do bežného života, sprostredkovať informácie a výmenu skúsenosti v oblasti inovácií v sociálnych službách.

          Neutíchajúci záujem o túto konferenciu, ktorej hlavnou témou bola problematika  transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb, svojou účasťou potvrdilo vyše 140 účastníkov a účastníčok zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.

          Program konferencie pozostával z tematických okruhov:
domov sociálnych služieb ako objekt transformácie, deinštitucionalizácia sociálnych služieb, vklad miest a obcí – efektívne komunitné služby, vzdelávanie a osveta – nevyhnutná podmienka transformácie, nové postavenie zdravotníkov v transformačnom procese a individuálny plán ako nástroj aktívnej spolupráce. Jednotlivé okruhy združovali obsahovo príbuzné prednášky a po ukončení  príspevkov bol vyčlenený priestor na krátku diskusiu.
          V prvý deň privítal účastníkov konferencie kvestor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Prešove Ing. Jozef Chovanec, PhD. a hostí privítal Doc. Ing. Štefan Bugri, PhD., MPH – riaditeľ Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove.

          Značne hodnotným a prínosným obohatením bolo vystúpenie prof. JUDr. Vojtecha Tkáča, CSc., ktorý vo svojom príspevku poukázal na význam sociálnej práce, jej etablovanie, uplatnenie v praxi ako aj legislatívne vymedzenie v rámci Slovenska. Doc. Ing. Emília Pribišová, PhD. vo svojom príspevku priblížila zriaďovanie sociálnych služieb s poukázaním na  ich financovanie. Ing. Jozef Chovanec, PhD. a Mgr. Tatiana Billá, PhD. v príspevku charakterizovali transformačný proces ako cestu k skvalitneniu života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. Pri rôznorodej tematike bola možnosť si vypočuť názory približne dvadsiatich piatich prezentujúcich.

          Časť zúčastnených sa presunula do priestorov hotela ALFA, kde pokračovanie nadobudlo formu spoločenského večera s kultúrnym programom. Práve tam boli prediskutované všetky nevypovedané otázky a spoločnými silami boli hľadané odpovede.

          Nasledujúci deň konferencie začínal návštevou Domova sociálnych služieb v Giraltovciach. Na chvíľu sa dvere zariadenia otvorili a bola možnosť si pozrieť život prijímateľov sociálnej služby. Vystúpenia účastníkov a účastníčok sa konali opäť v sále Domu kultúry a odzneli príspevky najmä hostí z Poľska a Českej republiky.

          Na záver kvestor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ing. Jozef Chovanec, PhD., poďakoval za účasť a vyjadril dôveru v ďalšie budúce stretnutia. Prínosom podujatia bolo rozšírenie povedomia o aktuálnych témach, a v neposlednom rade podpora a rozvoj kontaktov medzi jednotlivými zariadeniami sociálnych služieb nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja  a rozmanitými inštitúciami. Výstupom organizačného úsilia bolo vzájomné obohatenie a publikovanie recenzovaného zborníka príspevkov.

            Pevne veríme, že táto konferencia bude mať svoje pokračovanie aj do budúcna a prispeje k skvalitneniu práce v oblasti poskytovania sociálnych služieb. (zju)


<< Všetky kategóie
DSC_4479.JPG
DSC_4479.JPG
DSC_4489.JPG
DSC_4489.JPG
DSC_4498.JPG
DSC_4498.JPG
DSC_4500.JPG
DSC_4500.JPG
DSC_4505.JPG
DSC_4505.JPG
DSC_4509.JPG
DSC_4509.JPG
DSC_4513.JPG
DSC_4513.JPG
DSC_4518.JPG
DSC_4518.JPG
57 spolu položiek 1  2  3  4  5  ...  8 
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
OZ SKOROCEL