Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Aktuality
Súčasnosť
História
Útulok
Projekty
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Projekty
  1. Podporené a zrealizované

 

Rok 2006

Program OPORA Nadácia SPP (1 667,99 €) - „Pôjdeme na výlet?“

Prijímatelia DSS navštívili zariadenie Betánia na Slnečných jazerách, čo umožnilo rozšírenie sociálnych kontaktov medzi prijímateľmi rôznych zariadení. Pobyt pri vode ich zároveň vytrhol z každodenného stereotypu, boli nútení riešiť situácie samostatne a komunikovať s intaktnou spoločnosťou.

 

Rok 2007

Program OPORA Nadácia SPP (1 663,68 €) - „Zriadenie tkáčskej dielne.“

V novej pracovnej dielni si prijímatelia domova sociálnych služieb osvojovali základné vedomosti a zručnosti z oblasti ľudových remesiel, najmä tkáčstva a rozvíjali tak svoje motorické zručnosti a užitočne trávili voľný čas. Tieto aktivity prispeli aj k zlepšeniu adaptácie v zariadení a budovaniu sociálnych kontaktov.


                                                                                                            

 

Rok 2008

1. Program OPORA Nadácia SPP (2 091,22 €) - „Svet zvukov, farieb, svetiel a fantázie.“

Projekt bol zameraný  na hľadanie nových foriem práce s ľuďmi s ťažkým a hlbokým postihnutím, ktoré vychádzajú z ich možností a schopností a snažia sa  rešpektovať ich záujmy. Snoezelen je zvláštna ponuka k využitiu  času pre najťažšie postihnutých ľudí, ktorí nemôžu chodiť ani do školy ani do „práce“ a trávia prevažnú časť svojho života v izbe. Relaxačný priestor má byť miestom, kde je možné nechať všetko za sebou a skutočne sa uvoľniť. Zámerom projektu bolo umožniť prijímateľom vyjsť z ich bežného prostredia a prejsť do iných priestorov, kde môžu získať iné nové skúsenosti a motivovať ich k aktivitám založených na zmyslových zážitkoch.

2. Vykročme si v ústrety 2008 KONTO ORANGE (1 214,90 €) - „My nie sme iní.“

V rámci projektu si prijímatelia DSS nacvičili hudobno – tanečné vystúpenie s ľudovou tematikou, ktorým obnovili tradíciu ľudových tancov a piesní z oblasti šarišského regiónu. Ušitím nových krojov zároveň reprezentovali tradičné motívy typické pre túto oblasť Slovenska. Kroje súčasne povzbudili sebavedomie vystupujúcich detí, znásobili ich radosť a pomohli odstrániť strach z prezentácie pred väčším publikom počas vystúpení v Giraltovciach i v obciach v blízkom okolí. Súčasťou projektu bola aj putovná výstava výtvarných prác detských i dospelých prijímateľov zariadenia, ktorá im umožnila prezentovať svoje výtvarné umenie širšej verejnosti.

 

Rok 2009

Slovenské elektrárne, a. s. ENEL (500 €) - „Bubnovanie ako terapia“

Projekt vytvoril možnosť integrácie ľudí s postihnutím  a zdravých pri spoločnej činnosti a aplikácie inovatívnych foriem terapie pre ľudí s mentálnym postihnutím. Išlo o využívanie terapeutických účinkov aktívnej hry na afrických bubnoch, na ktorých sa hrá iba rukami, ich zvuk a rytmy prenikajú telom, obchádzajú bloky a nútia k pohybu. Prijímateľom sa prostredníctvom bubnovania otvorila široká paleta možností zaujímavým a motivujúcim spôsobom nacvičovať rozličné telesné pohyby, umožnila najoptimálnejším spôsobom ventiláciu psychickej energie, zlepšila a stabilizovala psychický stav, eliminovala nežiadúce prejavy v správaní.

 

Rok 2010

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda (3 935 €) - „Našimi očami cez okno do sveta“

Cieľom projektu bolo poskytnúť možnosť využívania PC a internetu prijímateľom, ktorí sú schopní naučiť sa pracovať s počítačom a internetom. Ich stupeň postihnutia im nedovoľuje absolvovať riadny počítačový kurz, ale pomocou upravených syláb boli schopní naučiť sa niektorým počítačových zručnostiam. Tie potom ďalej mohli využívať pre efektívne trávenie voľného času. Projekt dal ambíciu pomôcť  prijímateľom zažiť pocit potrebnosti, úspechu a akceptácie, poskytnúť novú možnosť aktívne sa podieľať – participovať na každodennej komunikácii. Obsahovou náplňou projektu bola realizácia kurzu v oblasti elementárnej počítačovej gramotnosti prijímateľov s využitím štyroch nových počítačov, videokamery a interaktívnej tabule.

 


Rok 2015

SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. Bratislava „Poslanie opatrovať 2015“ (600 € a kávovar) – „Milanov príbeh“

Cieľom projektu bolo oceniť náročnú prácu pracovníkov v oblasti sociálnych služieb, konkrétne v pobytových zariadeniach a prispieť k zvýšeniu motivácie, a zároveň poskytnúť priestor pre zdieľanie a výmenu skúseností.

 

  1. Partnerstvo projektov

 

Rok 2008

Vyšehradský fond  Bratislava, Ministerstvo kultúry SR (10 000 €) – „Medzinárodný festival kultúry a športu zdravotne postihnutých detí a mládeže krajín V4 a Ukrajiny“

Cieľom projektu bolo prostredníctvom kultúry a športu prispieť k zblíženiu národov, umožniť nadviazanie priateľských kontaktov pre kultúrnu, ale aj športovú a vzdelávaciu spoluprácu.

 

Rok 2010

Cezhraničná spolupráca 2007-2013 PL-SK (40 361 €) – „Terapia nepozná hranice“

Obsahovou náplňou projektu bolo upevňovanie partnerskej spolupráce, aktivizácia ľudí s mentálnym postihnutím, uplatňovanie aktívnych foriem terapie a rehabilitácie, odstraňovanie bariér – kultúrnych, jazykových a spoločenských.

 

 

Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL